077 851 11 13
06 24 770 474
info@woningontruiming-limburg.nl

Privacyverklaring

Woningontruiming | Limburg, gevestigd aan Bilderdijkstraat 43, 5921 CD, Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.woningontruiming-limburg.nl
Bilderdijkstraat 43, 5921 CD, Venlo
+31 (0) 77 851 11 13

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woningontruiming | Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Foto's van bezichtigingen van de woning of pand waar we mogelijk de opdracht uitvoeren
 • Foto's van de woning als we de opdracht uitvoeren en als we de opdracht hebben uitgevoerd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woninontruiming-limburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als wij een opdracht uitvoeren, waarbij mogelijk gevoelige documenten, foto's of voorwerpen gevonden worden zullen wij dit direct bij u aangeven. U kunt dan beslissen of u de voorwerpen wil ontvangen of door ons laten vernietigen. Mocht hierover vooraf geen duidelijk afspraken zijn gemaakt en de door u gemaakte keuze brengen kosten met zich mee dan zullen wij in de meeste gevallen deze kosten aan u doorbrekenen. Wel doen we dit in overleg.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woningontruiming | Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Woningontruiming | Limburg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Woningontruiming | Limburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Woningontruiming | Limburg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woningontruiming | Limburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woningontruiming | Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij krijgen persoonsgegevens op verschillende manieren binnen. Ook verwerken we persoonsgegevens op verschillende manieren. Dit maken we in dit hoofdstuk duidelijk, maar vooral willen we hier ingaan op de bewaartermijn van de verschillende persoonsgegevens is die wij binnenkrijgen en verwerken.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens via email, contactformulier, SMS of whatsapp

Via email of het contactformulier ontvangen wij persoonlijke gegevens, waaronder uw naam en adres van de woning waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Deze gegevens hebben we nodig om de woning te bezichtigen, waarna wij een voorstel doen. Mogelijk ontvangen wij ook andere gevoelige gegevens, zoals foto's en documenten die betrekking hebben op de woning. Dit kan bijvoorbeeld een inspectierapport van een verhuurder zijn. Deze gegevens worden vaak ongevraagd aan ons overhandigd (meestal via email), maar kunnen ook in overleg met u aan ons overhandigd worden. In sommige gevallen kan dit namelijk noodzakelijk zijn om een goed voorstel te doen danwel een offerte af te geven. Alle gegevens/documenten worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet gedeeld worden met een andere partij. Indien dit nodig is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en enkel in overleg delen. De bewaartermijn voor gegevens die overhandigd zijn via email worden minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden bewaard.

Een duidelijk overzicht van persoonsgegevens die wij via de bovenstaande manieren (mogelijk) binnenkrijgen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer*
 • Foto's de woning of plek waar opdracht mogelijk plaatsvindt **
 • Foto's oplevering woning**
 • Inspectierapporten verhuurders / makelaars / notarissen**

* de bankgegevens vragen we enkel om als u door ons een opdracht laat uitvoeren.

** Foto's die u mogelijk stuurt in overleg of uit uzelf om ons meer informatie te geven over de opdracht. Met foto's oplevering wordt bedoeld dat wij mogelijk foto's nemen van de woning of plek waar wij werkzaamheden hebben uitgevoerd. Deze gebruiken we regelmatig naar opdrachtgeverd om aan te tonen dat het werk verricht is.

Notities

Tijdens telefoongesprekken kunnen notites gemaakt worden. Hierbij worden meestal ook persoonlijk gegevens genoteerd. Het gaat hier (vaak) om voor- en achternaam, adres, facturatieadres. Deze gegevens gebruiken we om een bezichtiging te doen van een woning of pand. Mogelijk ook om het pand te bezoeken indien we een opdracht uitvoeren. Ook kunnen we bepaalde persoongegevens nodig hebben om een offerte op te maken of indien er sprake is van opdracht een factuur te sturen. Notites worden niet langer dan 1 maand bewaard nadat een opdracht is uitgevoerd.

Facturatiegegevens

Indien er sprake is van een opdracht dan zullen wij een factuur opmaken. Op de factuur komen bepaald persoonlijke gegevens te staan, waaronder tenminste uw voor- en achternaam en adresgegevens (factuuradres). Mogelijk komt ook uw bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer en/of emailadres op de factuur te staan. De facturen worden bewaard en beveiligd zolang als dit wettelijk wordt voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Woningontruiming | Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Woningontruiming | Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woningontruiming | Limburg gebruikt enkel analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij plaatsen geen technische cookies, omdat dit bij ons type website niet noodzakelijk is om deze goed te laten functioneren. Ook gebruiken we geen tracking cookies.

De analytische gegevens die op onze website ontstaan, doordat u deze bezoekt verkrijgen & verwerken wij via Google Analytics. Google Analytics plaatst hiervoor dan ook een analytische cookie in uw browser. Wij hebben echter een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten door analytische gegevens niet te delen met Google. Met andere woorden dit hebben wij uitgezet in Google Analytics. Ook andere diensten die wij van Google gebruiken dan wel in de toekomst mogelijk gaan gebruiken zijn niet gekoppeld aan Google Analystics. Ook is het laatste octet van elk IP-adres dat onze website bezoekt gemaskeerd. Zo ook die van u. Een IP4 IP-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Voorbeeld: 141.111.111.111. Gemaskeerd ziet deze er dan zo uit: 141.111.111.XXX.

Namen van de cookies die geplaatst worden door Google Analytics:

 • Naam: _ga - Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden en vervalt na 2 jaar
 • Naam: _gid - Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden en vervalt na 24 uur
 • Naam: _gat - Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te reguleren en vervalt na 1 minuut

Zie voor een toelichting: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningontruiming | Limburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woninontruiming-limburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Woningontruiming | Limburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woningontruiming | Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woninontruiming-limburg.nl. Woningontruiming | Limburg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Facturen en andere documenten (email) die wij printen op papier dan wel als screenshot bergen wij netjes op in veilige omgevingen, zoals een archiefkast die afgesloten wordt. Papieren kopieën worden, nadat we ze niet meer nodig hebben vernietigd.